Protože je poskytnutí americké hypotéky podmíněno zástavbou nemovitosti, musí žadatel při podávání žádosti o poskytnutí tohoto úvěru předložit doklady potvrzující jeho vlastnictví k dané nemovitosti (výpis z katastru nemovitosti, nabývací titul nemovitosti). Jakmile má banka tyto doklady, provede prostřednictvím svého odhadce odhad ceny nemovitosti a v katastru nemovitosti si ověření, zda není zatížena věcným břemenem.

Ještě před samotným vyplacením, respektive poskytnutím hypotéky, požadují banky splnění řady dalších podmínek, jako je například:

 • věk žadatele alespoň 18 let, nejvýše 70 let;
 • 2 doklady totožnosti;
 • doložit příjmy ze zaměstnání, podnikání či jiné bankou uznatelné činnosti;
 • zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR;
 • nemovitost musí být pojištěna proti živelným pohromám a jiným rizikům (např. neschopnosti splácet);
 • prokázání bezdlužnosti vůči orgánům státní správy (FÚ, OSSZ, ZP);
 • doložit fotografie nemovitosti.

Nicméně podmínky k získání Americké hypotéky se mohou a zpravidla i liší dle jejích poskytovatelů, kdy si každá banka klade jiné podmínky. Stejně tak výše uvedený výčet se v případě poskytnutí hypotéky pro uspokojení bytových potřeb (koupě nemovitosti, rekonstrukce nemovitosti) rozšiřuje o další body, které se opět liší banka od banky, a to o:

 • návrh smlouvy o koupi nemovitosti;
 • smlouvu o dílo (v případě montovaných staveb);
 • stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací;
 • doklady prokazující zaplacení kupní ceny nemovitosti (výpis z účtu);
 • doklady prokazující proinvestování vlastních zdrojů (faktury);
 • projektovou dokumentaci.